10 năm nữa ứng dụng di động sẽ ra sao?

Image for post
Image for post
Ảnh: Unsplash

“Ứng dụng phải thực hiện những hành động thường xuyên, thay vì chỉ cung cấp thông tin.”

Image for post
Image for post
Ảnh: Internet

“Trong lĩnh vực công nghệ kẻ chiến thắng là kẻ đứng đầu, đứng thứ hai hay thứ ba đều không đáng chú ý. Chính vì thế nên các nhà đầu tư đang nướng tiền cho cái gọi là top 1. Tất nhiên, người tiêu dùng là người được hưởng lợi.”

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store