1 tháng trước khi ra mắt sản phẩm thì làm gì?

Image for post
Image for post

1 tháng cũng là khoảng thời gian bạn làm bản MVP cho sản phẩm, mà tốt hơn hết là sprint càng ngắn càng tốt (làm 1,2 tuần mà xong được thì tỷ lệ thành công càng cao). Vì đơn giản là:

Thất bại càng sớm, thì thành công càng nhanh”

Ngoài việc viết code, làm sản phẩm, thì còn rất nhiều yếu tố khác cần quan tâm để có thể tiếp cận tối đa khách hàng cũng như là growth số user lên.

Đây là danh sách bạn cần làm:

Và hãy nhớ và đặt ra ngày cụ thể để launch product, vì như vậy sẽ có cảm giác chờ đợi và háo hức cho người dùng, cũng là deadline và thử thách cho nhóm làm sản phẩm.

2 tuần trước khi launch thì làm gì?

Ngày kỷ niệm sản phẩm của bạn — Ra mắt bản beta.

“People don’t buy what you do; they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe”

2. viết hướng dẫn về những tính năng trong sản phẩm của bạn, kèm hướng dẫn sử dụng (help center)

3. viết lời cảm ơn đến người dùng, người đã theo dõi và ủng hộ sản phẩm qua email, và hay nhất là hãy xin phản hồi từ họ.

Okay, sau khi ra mắt sản phẩm, bạn cần cải tiến nhiều hơn về sản phẩm thông qua những phản hồi của khách hàng. Đó và vòng lặp tạo ra một sản phẩm thành công.

Good luck ✌️

buihuycuong.com

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store