Ý NGHĨA CỦA DỮ LIỆU THÔNG QUA CÁC CHU KỲ CỦA TRỰC QUAN — PHÂN TÍCH — KHÁM PHÁ — TƯƠNG TÁC

Dữ liệu trực quan

Phân tích thị giác

Khám phá cơ hội

Câu chuyện tương tác

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store